# รายงาน ดูข้อมูล
1 รายงานแสดงการใช้ปริมาณไฟฟ้า แยกตามอาคาร และปี
2 กราฟแสดงการใช้ปริมาณไฟฟ้า แยกตามอาคาร และปี