ชื่อคณะทำงาน

อาคารที่ได้รับมอบหมาย

 1. นายธีรภัทร์  มณีเกษร
 1. อาคารเรียน ๑
 2. อาคารเรียน ๘
 3. อาคารเรียน ๑๐
 4. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการยาง
 5. อาคารปฏิบัติการคหกรรม อาคาร ๗๒
 6. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
 7. อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1. นายพิชยดนย์  ชายมะ

 

 1. อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ฯ   อาคาร ๓
 2. อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ฯ   อาคาร ๔
 3. อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ฯ   อาคาร ๔/๒
 1. นางสาวมัทนะ  ฉัตรจินดา
 2. นายสุธรรม  บุญฤทธิ์
 1. อาคารเรียน ๕
 2. อาคารคณะครุศาสตร์
 3. อาคารพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 4. อาคารโรงยิม
 1. นายวชิรพันธ์  จันทร์พาณิชย์
 2. นางธัญญาภรณ์  รักษ์ทอง
 3. นายบุญลอย  ชูแสง
 4. นายอรรณพ  อ่อนรอด
 1. อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร ๖๒
 2. อาคารโปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 3. อาคารปฏิบัติการอาหารฮาลาล
 4. อาคารเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร ๓๗
 5. อาคารโรงผลิตน้ำดื่ม
 6. อาคารปฏิบัติการพืชสวน
 7. อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑
 8. ปั๊มเติมอากาศสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 9. อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ๒
 10. อาคารปฏิบัติการสัตวบาล
 11. อาคารปฏิบัติการพืชไร่
 1. นายนิสัย  พุฒแก้ว
 1. อาคารคณะวิทยาการจัดการ
 1. นายนราวุธ  ทองคำ
 1. อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สำนักงาน)
 2. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑
 3. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๒
 4. อาคาร ๒๔
 5. อาคาร ๒๕
 1. นายอเนกคุณ  มีชัย
 1. อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร ๕๘
 2. อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร ๕๘/๒
 3. อาคาร ๕๐
 4. อาคารหอศิลป์  อาคาร ๗๑
 1. นายสุวิทย์  เพ็งทิพย์นาง
 1. อาคาร ๙
 1. นายมานพ  อ่อนแก้ว
 1. อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หลังเก่า
 2. อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หลังใหม่
 1. นายจรุณ  สังข์สวัสดิ์
 1. อาคารบรรณารักษ์ราชนครินทร์
 1. นายสรายุทธ  กูลเกื้อ
 1. อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 1. นายอัมพร  เขียวเข้ม
 1. อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง
 2. อาคารพิพิธภัณฑ์พืช
 1. นางสาวศิรินาฐ  กาญจนะ
 1. โรงเรียนสาธิต ฯ
 2. อาคารศูนย์การศึกษาปฐมวัย

 

 1. นายศุภสิน  ปวันวัชรากร
 1. อาคารสำนักกิจการนักศึกษา
 2. อาคารหอพักสบันงา
 3. อาคารหอพักปาริฉัตร
 1. นายสถาพร  สามสังข์
 2. นายวัชระ  ปิ่นแก้ว
 1. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสงขลาพาเลซ
 2. อาคารหอพักรุกขวัลย์
 1. นายอภิชาต  พรรณราย
 2. นายกิตติชัย  บุปผะโพธิ์
 1. อาคารเรียน ๒
 2. อาคารโสตฯ อาคาร ๖
 3. อาคารโรงอาหารเก่า อาคาร ๒๖
 4. อาคารหอประชุม ๑
 5. อาคารเรียนรวมและอำนวยการ อาคาร ๔๘
 6. อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ
 7. อาคารร้านค้าสหกรณ์
 8. อาคารสมาคมศิษย์เก่า
 9. อาคารสระว่ายน้ำ
 10. โรงจอดรถบัส