การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมและเสนอข้อมูลหน่วยไฟฟ้าจากทุกอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โปรแกรมนี้ช่วยลดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้ออนไลน์ โปรแกรมประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งแอพลิเคชันบนแอนดรอยด์ติดตั้งบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ต ใช้ในการบันทึกข้อมูลจากทุกอาคาร และข้อมูลนั้นจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละอาคารของมหาวิทยาลัย สามารถล็อกอินเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้
1. นายพิเชษฐ์ จันทวี
2. นายธนภัทร เจิมขวัญ
3. นายสรายุทธ กูลเกื้อ
4. นายสมศักดิ์ เลาะเหม
5. นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี